Patrycja Romaniuk

Patrycja Romaniuk

Wiceprezes zarządu The Sustainers. Od początku pracy zawodowej była związana z sektorem pozarządowych organizacji ekologicznych, dla których realizowała projekty edukacyjne, badawcze oraz praktyczne. W latach 2012-2013 jako krajowy koordynator ds. funduszy UE w ramach Polskiej Zielonej Sieci oraz CEE Bankwatch Network kierowała pracami na rzecz pełniejszej realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu funduszy UE w ramach Polityki Spójności na lata 2014-2020 na poziomie krajowym i regionalnym. Wcześniej prowadziła m. in. projekty wokół planowania partycypacyjnego, konsultacji społecznych oraz rozwiązywania konfliktów na obszarach chronionych. Pracowała również jako konsultant ds. public relations i media relations w polskim oddziale Hill & Knowlton. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim), specjalizując się w mediacjach oraz pozasądowym rozwiązywaniu sporów a także w zarządzaniu w organizacjach pozarządowych. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu na Akademii im. Leona Koźmińskiego, a także wiele kursów i szkoleń krajowych i zagranicznych dotyczących zrównoważonego rozwoju. W 2012 roku ukończyła również szkołę trenerską Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. W szkoleniach i warsztatach, które prowadzi (dotychczas ponad 200 zrealizowanych godzin), wykorzystuje gry symulacyjne jako narzędzie edukacyjne.